• Op 26 en 27 september 60% korting op Westpaw knuffels
 • Pak de 60% korting met Vouchercode: WEST60
Gratis verzending NL en BE
Voor 16.00 besteld - Zelfde dag verzonden
30 dagen retour recht
Telefoonnummer: +31 (0)418 - 653115

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing per 1 november 2018

Wllemse Management Advies bv (Wilmag bv), Overveld 3, 3848 BT Harderwijk, Nederland, tel.: +31 (0) 418 653 115

KVK nummer : 11030132

BTW nummer : NL802901335B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst via internet, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer u via de website een bestelling plaatst, u ontvangt van deze bestelling een email met bevestiging van de bestelling. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de email met bevestiging verzenden.
 2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden, na ontvangst van de order mag hij binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. Retourneren kan uitsluitend door gebruik te maken van het retourproces in - mijn account - , het retourformulier met vermelding bestelnummer en de producten die retour zijn gemeld moeten voldoende gefrankeerd en indien mogelijk met originele verpakking, die compleet en niet beschadigd is worden verzonden
 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging per email wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Door een bestelling te plaatsen en uw emailadres te registreren stemt u in met het ontvangen van periodieke informatie per email, mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u ten alle tijden afmelden (zie vermelding in periodieke mailing)

Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

Artikel 4. Afleverings- en leveringstermijnen

 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
 2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken in Nederland franco huis, uitzonderingen hierop staan vermeld op de website
 3. De zaken worden door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
 4. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 5. Reclame door de koper

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
 2. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 14 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in artikel 2. Indien er sprake is van een gebrek wordt een vervangend product ter beschikking gesteld of indien niet meer leverbaar een tegoedbon.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  1. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  2. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
  4. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
 2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot levering van vervangende zaken, na terugontvangst van de gebrekkige zaken;
 3. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 4. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
 5. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Laatst bekeken